מבוא והדרכה

בשבח ובהודיה לה' יתברך זכינו להוציא חוברת זו במהדורתה המחודשת והמתוקנת. מודים אנו על הזכות שנפלה בחלקנו ללמד את ילדי ישראל ולסייע בהפצת התורה בלימוד שיטתי ומאורגן המקיים את דברי חז"ל "בן חמש למקרא".

אנו רואים חשיבות רבה בהיקף הלימוד, מתוך הנחה שהמפגש המשמעותי של התלמיד עם כ"ד הספרים ייעשה בעיקר בשנות ילדותו, ולימוד זה ישמש לו כאדנים לקניית התורה שבעל פה. שעות המפגש של המורה עם תלמידיו יקרות הן מאוד וראוי לנצלן, במידת האפשר, להספק ולבקיאות ראויה בחומשים. אי לכך, את המיומנויות הקשורות לכתיבה נשאיר לעבודת הבית.

בפרקים רבים בתורה נתקל התלמיד בעניינים רבים ובהצפה של נושאים שונים באותו הפרק. בדפי עבודה אלה נעשה ניסיון ליצור מבנה מסודר של חלוקת הנושאים, הכוללת כותרת יחידת הלימוד, חלוקת הפסוקים ועמידה על עיקרי הדברים בתוספת ביאורי המילים החשובות ליחידת הלימוד. בנוסף לכך מופיעים לפי הצורך איור, תרשים או מפה הממחישים את הנלמד ביחידה.

חוברת זו אינה באה להחליף את המורה בכיתתו ואינה באה ללמד סוגיות ונושאים חדשים, כי אם לאפשר לתלמיד לחזור באופן שיטתי ומובנה בביתו, תוך שימוש במיומנויות הכתיבה. בדפים אלו נדרש התלמיד לחזור על הנלמד בכיתה, כשהפעם הוא משתמש במיומנות הכתיבה והדברים מסודרים וערוכים עבורו על גבי הדף. כמו כן נדרש התלמיד למיומנות ההתמצאות בחומש.

מאחר שידוע לנו כי עבודת הבית אינה חביבה לעתים על תלמידינו, בחרנו ללכת על פי הדרכת הגאון מוילנא, שהורה באיגרתו שיהיו בקיאים בכ"ד ספרים עם נקודות, טעמים ודקדוק והזהיר "אל יכביד המלמד עולו עליהם, כי הלימוד אינו נקבע באדם כי אם ביישוב ונחת". בהמשך דבריו כותב הגאון כי כאשר המלמד משמח את הילדים, יועיל הדבר ללימודם. ומתוך כך באנו לתת מענה, מחד גיסא לקדם את התלמיד בלימודו בהפנמת הנלמד ובשכלול בקיאותו בכ"ד ספרים, ומאידך לא לעשות זאת בהכבדה וביצירת לאות מיותרת, אשר עלולה למנוע מן התלמיד אהבה ושמחה שאנו כה מצפים לה בלימוד התורה הקדושה.

מאחר שידוע לנו כי התלמיד עמל קשה במשך, ומאחר שאין המטרה להכביד על התלמיד בביתו בלימוד נוסף של הפרק על ידי מיומנויות נוספות העלולות לגזול זמן רב ולהלאותו, ובכך יצאנו נפסדים – נוסחו השאלות בקצרה תוך עמידה על הפרטים החשובים.

דפי עבודה אלו הם דוגמה מתוך דפי עבודה שנכתבו בעבר על כל החומשים וכן על כמה ספרי נביאים.  במשך השנים עבדו ילדים רבים מבתי ספר שונים מתוך דפי עבודה אלו, אשר ערוכים בעיקרם על פי שיטת ברקאי.

 

מבנה יחידת הלימוד

אנו רואים חשיבות עצומה בלימוד מסודר ומאורגן של פרשיות התורה, אשר יחולל בלב התלמיד יכולת הבנה והפנמה גבוהה יותר. התלמיד יידע את מבנה היחידה ואת מקומה בחומש – הפרק והפסוק. במיוחד חשובים דברים אלו לתלמידים שהזיכרון החזותי משחק אצלם תפקיד מרכזי.

 

 

כותרת היחידה:

כל יחידת לימוד נפתחת בכותרת המתארת בקצרה את נושא היחידה ואת הנלמד בה. כותרת זו מודגשת ברקע שונה ומתוחמת בפסוקים הפותחים ומסיימים אותה.

משימות כתיבה:

משימות הכתיבה מגוונות ומסודרות על פי סדר הופעת הפסוקים ביחידה, ונחלקות לסוגים שונים.

משימות השלמה: בחלק ממשימות הכתיבה נדרש התלמיד להשלים מילים חסרות. משימה זו מחייבת את התלמיד לפתוח את החומש, למצוא את הפסוק המתאים ובעזרתו להשלים את החסר. המילים הנדרשות להשלמה הן בדרך כלל עיקר משמעות הפסוק.

שאלות הבנה: שאלות פתוחות אשר מסייעות לתלמיד לחזור ולארגן לעצמו את מה שלמד בכיתה. כמעט בכל פרק יש גם שאלת העמקה המחייבת שימוש באסטרטגיית חשיבה ברמה גבוהה. כמו כן, קיימות מספר שאלות אתגר המסומנות בכוכבית.

שאלות השוואה ופרשנות: שאלות המשלבות מיומנויות נוספות, כגון חיבור בין מילה ופירושה על ידי מתיחת קו או פירוש המילה מתוך פירושי המילים המופיעים בתיבות המובאות בצדי הדף.

על פי הוראות משרד החינוך ההשלמה אינה נעשית בחוברת, אלא במחברת של התלמיד. לפיכך במקומות המיועדים להשלמה מופיעות משבצות בצבע אפור, אשר מסמנות את מה שעל התלמיד לכתוב במחברתו.

 

ביאורי מילים:

בתיבות ביאורי המילים המלוות את דף העבודה בצדו השמאלי של העמוד מופיעות המילים העיקריות ביחידה הנדרשות לביאור. מילים אלה תופענה בצמידות להופעת עניינן במשימות הכתיבה. המילה המצוטטת תופיע בתוך גרשיים.

 

תיבות הרחבה והעשרה:

בתיבות אלו ניתן למצוא עושר ולחלוחית נוספת, אשר בונים אצל התלמיד את ההבנה המתבקשת על ידי חכמינו זכרונם לברכה.

 

איורים:

מטרת האיורים בחוברת זו היא להוסיף ביאור במקומות שבהם קיים קושי בהסברת הדברים באופן מילולי. לעתים יובאו מפות או תרשימים הממחישים את המיקום והזמן של התרחשות האירועים. איורים אלו מוסיפים לתלמיד הנאה מהנלמד ומחבבים עליו את התורה.

 

טבלאות התמצאות:

לאורך החוברת מופיעות טבלאות התמצאות בחומש. טבלאות אלו מחלקות את החומש לחלקיו ולתת-חלקיו. כך מתאפשר לתלמיד לקבל ראייה רחבה ומסודרת של כלל הנושאים הנלמדים בחומש, תוך הבנת ההקשר בין הנלמד עתה לבין הנושאים הקודמים והעתידיים.

 

מקרא הסימנים

דוגמה לכותרת

 

באורי מלים= כותרת שתופיע בראש תיבת ביאורי מילים.

הרחבה והעשרה = סימן שיופיע בראש תיבת הרחבה והעשרה.

שאלת רשות            = שאלת אתגר או רשות. אין חובה לענות על שאלה זו.

טבלת התמצאות  = טבלת התמצאות

 

 

 

הנחיות למורה

 

כאמור לעיל, נקודת המוצא היא שחוברת זו אינה באה להחליף את מקומו של המורה, ואת עיקר הידע והמיומנויות יעביר המורה בכיתתו בזמן השיעור. רצוי שלא לעבוד עם חוברת זו במהלך השיעור, אלא בעיקר בבית כאמצעי לחזרה ולתרגול על הנלמד בכיתה.

בעת הכנת היחידה על המורה לעיין בפשט הפסוקים, לכתוב לפניו את המילים הקשות הזקוקות לביאור ולעבור על מפרשי הפשט על מנת להבין את מהלך הפסוקים.

חשוב מאוד בזמן הכנת יחידת הלימוד לעבור על התוכן המובא ביחידה בחוברת ולהתבסס עליו בשלב שאלות החזרה על הנלמד. באופן זה, התלמיד יבצע בעת עבודתו על שיעורי הבית חזרה על הדברים בדיוק כפי שנלמדו בכיתה.

חשוב להסביר לתלמידים שהחוברת חדשה להם את חלקיה ועקרונותיה ואת השיטתיות שבה מסודרת כל יחידה. בכיתות א' וב' חשוב לחזור ולעבור עם התלמידים על הקשר שבין הכותרות המופיעות בחוברת ומתוחמות בפסוקים ובין הכתוב בחומש.

בפעמים הראשונות רצוי לעבוד עם החוברת בכיתה ולראות שאכן התלמידים מצליחים לבצע את ההתאמה שבין הכותרות לבין הכתוב בחומש. כמו כן, חשוב לשלוח את התלמידים אל תיבות ביאורי המילים, ולהרגילם להתבונן בהן ולשנן מתוכן את המילים הקשות. למשל, בזמן בדיקת השיעורים כדאי לתת לאחד התלמידים לקרוא את המילים הקשות ולבארן, ובמבדקים מומלץ לשלב ביאורי מילים שהופיעו בחוברת.

משמח לראות כיצד בתהליך למידה נכון התלמידים רוכשים את מיומנות ההתמצאות בחומש, ומבינים את שפת המקרא ככל שהם מתקדמים ברכישת הבקיאות בכ"ד הספרים.

 

אנו תקווה כי יצא מתחת ידינו דבר מתוקן. אולם ייתכן שנפלו טעויות בעבודתנו, ועל כן נודה לכל מי שיסב את תשומת לבנו לטעויות שמצא בחיבור זה.

כמו כן תודתנו נתונה לבית החינוך 'מורשת מנחם' בגבעת שמואל, בו אנו עסוקים בחינוך הילדים, ולעומד בראשו הרב דוד וקסלר אשר דחף ועודד אותנו להוציא מתחת ידינו חוברת זו.

 

ישעיהו סלנט

ישראל יוקל

Author

admin

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *